(TreatmentandEducationofAutisticandCommunicationrelatedhandicappedCHildren) е програма за хора от аутистичния спектър с различнониво на функциониране, подходяща за всички възрастови групи. Програмата е създадена от EricSchopler и екипа му през 1970 година. Dr.EricSchopler е професор по психиатрия и психология, пионер вхуманното и ефективно третиране на аутизма. Програмата дава умения заструктуриране на учебния процес и учебната среда, с цел подпомагане на децата саутизъм в разбирането и усвояването на учебния материал. Благодарение напознанията, които нашите специалисти придобиха на първото обучение по TEACCH, в което участваха през Юни 2011г., програмата надецата в центъра беше структурирана и оптимизирана, бяха въведени новизанимания, целящи да подготвят децата за предстоящите училищни отговорности исамоподготовка, дневната програма беше структурирана, така че всяко заниманиеда има ясно начало и край, с оглед на трудността на повечето деца да преминаватот едно занимание към друго, беше отделено време за свободно избирземапрограма, за да могат децата да разберат смисъла на избора между няколко възможности,а дейностите бяха подбрани по начин, който да позволява максималноконцентриране на децата по време на учебните занимания.