• С подкрепата на

 • Ако се съмнявам ...

  Ако се тревожите относно развитието на вашето дете, не чакайте: потърсете детски психиатър. Единствено детски психиатър има право да постави диагноза, след обстойна диагностика на психичното развитие и функциониране на детето.
  Често родителите се безпокоят от вероятността на тяхното дете да бъде поставена диагноза. Колкото по-рано обаче се уточни от какво естество са трудностите на детето, толкова по-рано ще му се помогне. Изследванията показват, че ранната терапевтична подкрепа за най-малко две години преди училищната възраст може да доведе до повишаване на познавателните възможности, подобрение в поведението и езиковите умения при деца с разстройства от аутистичния спектър.
  Планирането на програмата за развитие трябва да следва индивидуалните особености, изразяващи се в различните нива на функциониране в когнитивната, социо-комуникативната, социо-емоционалната и психомоторната сфера. Най-добри резултати се достигат при следване на единен терапевтичен план от специалисти, терапевти, родители и учители.

  Изтеглете нашата Брошура
  Tacitus_brochura.pdf