• С подкрепата на

 • Какво предлагаме

  Дневен център „Тацитус” за работа с деца с аутизъм и специални образователни потребности е разположен в слънчева къща с двор за игри и е създаден, за да помогне на родители на деца с аутизъм да намерят висококачествена, ежедневна професионална грижа, подкрепа и консултация за своите неповторими деца. Място, където те да получат възможност да развият своя пълен потенциал в атмосфера на уют, разбиране и позитивно отношение.Мултидисциплинарният екип от специалисти – детски психолози, логопеди, специални педагози, възпитатели и външни консултанти, работи по най-добрите, изпитани и доказали своята ефективност американски терапевтични програми и иновативни методики за работа с деца от аутистичния спектър.
  • Комплексна диагностика на развитието;
  • Ранна терапевтична интервенция при ново-диагностицирани деца с разстройства от аутистичния спектър;
  • Изготвяне на индивидуални програми за работа с децата, съобразени с техните интереси, особености и дефицити;
  • Индивидуални сесии с психолог, логопед и специален педагог;
  • Групови сесии за подобряване на психо-емоционалното развитие и социална интеракция на децата със затруднения: усвояване на умения за преодоляване на конфликтни ситуации и справяне с агресията по социално приемлив начин; повишаване на самооценката им, изграждане на чувство за принадлежност и себеуважение;
  • Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца със СОП за справяне с психичната травма и променената фамилна динамика;
  • Обучение на родители, близки, възпитатели и преподаватели на деца с разстройства от аутистичния спектър и СОП в умения за полагане на грижи,отговарящи на специфичните потребности, произтичащи от конкретното увреждане;
  • Курсове за специалисти от широк кръг – логопеди, педагози, специални педагози, лекари, преподаватели, студенти, ресурсни учители, психолози и др., които проявяват интерес или работят с деца с аутизъм и такива от аутистичния спектър;
  • Ежедневни и почасови занимания за деца в гъвкава времева схема, съобразена с ангажираността на родителите и потребностите на детето;
  • Специален хранителен режим, съобразен със специфичното физическо състояние на детето, подпомагащ развитието му.