• С подкрепата на

  • Нови тестови методики в център "Тацитус"

    През август 2012 г. трима колеги от център Тацитус бяха обучени в прилагането на два от най-добрите инструмента за оценка на деца от 0 до 8 години, както и за ученици от 1ви до 6ти клас. Американските тестови методики оценяват вербалното и поведенческо ниво на детето и измерват напредъкът му. Въз основа на критерии, методиките предоставят прецизна информация за съществуващите умения и за условията, при които детето демонстрира тези умения. Идентифицират се и затрудненията, които възпрепятстват то да учи нови неща като се отчита мотивацията за отговор, способността да се концентрира при наличието на различни стимули от средата, генерализацията и спонтанното използване на тези умения. Тестовете дават и конкретна база за разработване на индивидуална обучителна програма за всяко дете въз основа на получените резултати. Обхващат се области като кооперативност и готовност за работа, рецептивен език, двигателна и вокална имитация, писане, четене, умения за самообслужване, фина и груба моторика, социална интеракция, игра и други.

    Двата инструмента за оценка са разработени върху принципите на АВА (Applied Behavioral Analysis) – една от най-утвърдените програми за работа с деца с аутизъм в световен мащаб. Липсата на сертифициран АВА специалист в България прави предоставеното знание изключително ценно и полезно. За децата с аутизъм е много важна ранната и адекватна намеса във връзка със структурирането на цели и посоки в обучението им. Работата с тях е съвсем различна от работата с типични деца и деца с друг тип нарушения. Изисква се много интензивност и и упоритост, за да се постигнат добри резултати, които понякога дори и минимални са от огромно значение за по нататъшното развитие на детето. Всеки един резултат може да бъде надграден и доразвит, което повлиява функционирането на детето на все по-добро ниво. Тестовите методики дават добра детайлна насока с какво може да се започне, върху какво да се работи и какви са максималните търсени постижения във всяка една от областите на оценка. Конкретната насоченост към децата с разстройства от спектъра ги прави изключително необходими и полезни в работата на екипа специалисти